PRIVACY STATEMENT

1. Inleiding
Groene Hart Service hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige
informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Groene Hart Service
heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Groene Hart Service behandelt en beveiligt de aan haar
toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Groene
Hart Service u inzicht hoe Groene Hart Service in voorkomende situaties conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij
Groene Hart Service Detachering B.V. , Fokkerstraat 5, 2811EN Reeuwijk met vestigingen in
Amsterdam, Nieuwegein, Apeldoorn en Zabkowice Slaskie (Poland)
Groene Hart Service is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee
zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de
verwerking vast.

Groene Hart Service schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Groene
Hart Service blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met deze bedrijven maakt Groene Hart Service contractuele afspraken

 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Groene
  Hart Service rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of
  van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Groene Hart
  Service is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
  Groene Hart Service of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en
  de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder
  wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te
kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie,
personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.
Groene Hart Service gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van
  Groene Hart Service en van derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling
  naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden
  van testresultaten.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u
  interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en
  hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid
  opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk
  te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de
  opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een preemployement
  screening.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training,
  opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van
  interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor
  naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,
  arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en
  nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Groene Hart Service kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer,
zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Groene Hart Service, de onderstaande
persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen
persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 •  NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of
  gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
  geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens
  betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge
  of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Groene Hart Service of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan
Groene Hart Service onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere
  contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of
  gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele
  werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employement screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede
  betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
  geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens
  betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge
  of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

8. Derden
Groene Hart Service kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Groene Hart
Service, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Groene
Hart Service diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere
zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht,
bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang,
wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen
zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Groene Hart Service heeft de
nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat
worden beschermd.

9. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en
hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.
Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@groenehartservice.nl of 0800-4440000 dan wel per brief
Groene Hart Service Detachering B.V. , Fokkerstraat 5, 2811EN Reeuwijk verzoeken aan te geven
welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke
bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te
verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u
hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een
verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het
verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een
verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@groenehartservice.nl of 0800-4440000 dan
wel per brief op Groene Hart Service Detachering B.V. , Fokkerstraat 5, 2811EN Reeuwijk indienen.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine
leesbare vorm op vragen via info@groenehartservice.nl of 0800-4440000. U bent volledig vrij deze
informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van
verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via
info@groenehartservice.nl of 0800-4440000 dan wel per brief op Groene Hart Service Detachering
B.V. , Fokkerstraat 5, 2811EN Reeuwijk verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment
intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend
staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al
hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één
maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan
worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is
of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in
rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op
inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Functionaris gegevensbescherming
Groene Hart Service heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de
organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De
contactgegevens van deze functionaris zijn: hh@groenehartservice.nl.

11. Beveiliging
Groene Hart Service doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en
technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien
en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen
of opdrachten uitvoeren, is Groene Hart Service met hen overeengekomen dat zij de
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12. Bewaartermijn
Groene Hart Service bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Groene
Hart Service, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via
info@groenehartservice.nl of Groene Hart Service Detachering B.V. , Fokkerstraat 5, 2811EN
Reeuwijk.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Groene Hart Service van uw persoonsgegevens, kunt
u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze
functionaris gegevensbescherming via AVG@groenehartservice.nl.

15. Wijzigingen
Groene Hart Service behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te
wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of
overeenkomst tot stand te doen komen tussen Groene Hart Service en een betrokkene.

16. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands
recht van toepassing.